Các chuyên khoa

Kết nối trực tuyến

Bác sĩ – Lịch làm việc

Sáng (7h30 - 11h30)
Thứ 2DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
Thứ 3DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
BS. LÊ MINH TOÀN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS. TRẦN THỊ THU THỦY
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS. NGUYỄN THỊ BÔNG
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG
Thứ 4DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS. TRẦN THỊ THU THỦY
Thứ 5DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG
Thứ 6DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS. NGUYỄN THỊ BÔNG
Thứ 7DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
BS.TRẦN THÀNH TRUNG
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG
Chủ nhật
Chiều (13h00 - 17h00)
Thứ 2DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
Thứ 3DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS. NGUYỄN THỊ BÔNG
BS. LÊ MINH TOÀN
Thứ 4DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY
Thứ 5DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG
Thứ 6DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG
BS. TRẦN THỊ THU THỦY
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS. NGUYỄN THỊ BÔNG
Thứ 7DS. NGUYỄN THỊ NHÀN
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH
KTV. VÕ THỊ MẪN
BS.NÔNG THỊ ANH THƯ
BS.TRẦN THÀNH TRUNG
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG
Chủ nhật
Tối (18h00 - 19h30)
Thứ 2BS.TRẦN THÀNH TRUNG
Thứ 3 Thứ 4BS.TRẦN THÀNH TRUNG
Thứ 5 Thứ 6BS.TRẦN THÀNH TRUNG
Thứ 7 Chủ nhật