Các chuyên khoa

Kết nối trực tuyến

Bác sĩ – Lịch làm việc

Sáng (7h30 - 11h30)
Thứ 2BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 3BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
BS. LÊ MINH TOÀN - 042530/HCM-CCHN
Thứ 4BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 5BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
BS. LÊ MINH TOÀN - 042530/HCM-CCHN
BS. TRỊNH THỊ DUNG
Thứ 6BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 7BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.TRẦN THÀNH TRUNG - 045513 / HCM - CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
BS. TRỊNH THỊ DUNG
Chủ nhật
Chiều (13h00 - 17h00)
Thứ 2KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 3DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. LÊ MINH TOÀN - 042530/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
Thứ 4DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 5BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. TRỊNH THỊ DUNG
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
Thứ 6BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
NGUYỄN THỊ THANH NGA
Thứ 7BS. ĐẶNG PHƯƠNG HẠNH - 002647/BYT-CCHN
BS.TRẦN THÀNH TRUNG - 045513 / HCM - CCHN
BS.CK I PHẠM ĐĂNG PHONG - 043927/HCM-CCHN
BS.TRƯƠNG DUY THÁI - 0035849/HCM-CCHN
DS. NGUYỄN THỊ NHÀN - 2774/HCM-CCHND
KTV. VÕ THỊ MẪN - 007462/HCM-CCHN
KTV. NGUYỄN TRƯỜNG BÁ PHONG - 010687/HCM-CCHN
BS. TRẦN THỊ THU THỦY - 007491/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊ - 002054/HCM-CCHN
BS. NGUYỄN THÁI BÌNH - 012694/HCM-CCHN
BS. TRỊNH THỊ DUNG
Chủ nhật
Tối (18h00 - 19h30)
Thứ 2BS.TRẦN THÀNH TRUNG - 045513 / HCM - CCHN
Thứ 3 Thứ 4BS.TRẦN THÀNH TRUNG - 045513 / HCM - CCHN
Thứ 5 Thứ 6BS.TRẦN THÀNH TRUNG - 045513 / HCM - CCHN
Thứ 7 Chủ nhật